Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Przedsiębiorstwo „KORTEKS” w pełni szanuje i chroni Państwa dane osobowe oraz prywatność, przestrzegając przy tym przepisów, które regulują ochronę danych osobowych, w tym w szczególności wymienionych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także w Ustawie o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018.
W związku z tym faktem informujemy, że w przypadku sytuacji, gdy podali nam Państwo swoje dane osobowe ich administratorem jest:

„Korteks” Zakład Produkcyjno-Handlowy Jerzy Grzelewski
Dąbrowa 21, 42-110 Dąbrowa
NIP: 5740000933
Tel. 608-638-943
e-mail: biuro@ow-paradise.pl

Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. wykonywania umowy, której są Państwo stroną (w tym: obsługiwania reklamacji, dochodzenia ewentualnych roszczeń z Państwa strony), np. organizacja urodzin, zakup karnetu do bawialni,
 2. wykonywania przez nas obowiązków prawnych, w szczególności dla celów podatkowych, rozliczeniowych oraz w związku z prowadzoną rachunkowością,
 3. podjęcia (zawsze na Państwa konkretne życzenie) wszelkich działań mających na celu ewentualne zawarcie umowy (złożenie oferty, prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną, telefoniczną itp.),
 4. kontaktowania się z Państwem w celach związanych z realizacją umowy.

Przekazywanie danych innym osobom lub podmiotom

Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem wymienionych w polskim lub europejskim prawie służb państwowych w przypadku ewentualnej kontroli. W szczególności, dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 1. Przetwarzać będziemy wyłącznie dane niezbędne do realizacji powyższych celów, tj. imię i nazwisko zamawiającego, adres e-mail (wyłącznie w przypadku kontaktu drogą elektroniczną), numer telefonu.
 2. Państwa dane osobowe uzyskaliśmy/uzyskujemy w związku z:

– prośbą o przygotowanie oferty lub informacji,

– podaniem danych osobowych przy zakupie usługi lub podpisywania umowy.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jednakże w określonych sytuacjach może być konieczne do realizacji usługi ze względu na istotny cel związany z usługą, np. jakim jest ochrona dzieci naszych klientów należytej realizacji umowy oraz wypełnienie ewentualnych prawnych zobowiązań ciążących na naszym przedsiębiorstwie oraz bezpieczeństwa, takich jak np. kontakt w sprawie realizacji umowy wynajmu sali lub w sprawie dziecka pozostawionego w bawialni.

Okres przez jaki przechowywane są Państwa dane

Państwa dane zamierzamy przechowywać w celach wymienionych wyżej:

 1. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo jedną ze stron, nie krócej jednak niż przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości (tj. minimum 5 pełnych lat podatkowych),
 2. 1 rok w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu ewentualnego zawarcia umowy i złożenia oferty, która nie skutkowała jej zawarciem ani dokonaniem żadnych płatności,
 3. 10 lat w przypadku, gdy wykonali Państwo płatność przelewem lub kartą płatniczą,
 4. 1 rok w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu kontaktu związanego z pobytem dziecka w bawialni.

Przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

 1. Mają Państwo prawo do żądania w każdym momencie dostępu do Państwa danych osobowych oraz do ich przenoszenia, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – na wyraźne polecenie.
 2. Posiadają Państwo także prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W wyniku sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których wykażemy istnienie bardzo ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów oraz praw i wolności, ewentualnie w drodze wyjątku – podstaw do ustalenia, dochodzenia czy też obrony roszczeń.
 3. Możliwość cofnięcia zgody w każdym momencie na przetwarzanie określonych danych, np. zaprzestanie przetwarzania numeru telefonu lub adresu e-mail lub wszystkich danych osobowych oprócz danych i miejsc, w których przetwarzanie nie jest wymagane prawnie, a przez to ograniczenie ich przetwarzania wyłącznie do celów wynikających z przepisów prawa, w szczególności, jeśli nie była zawierana między nami pisemna umowna, a dokumentem rachunkowo-podatkowym był paragon.Mają Państwo prawo wnieść skargę, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych naruszyło przepisy krajowe i/lub europejskie dotyczące ochrony danych osobowych. Skargę wnosi się do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
 4. Kontakt W przypadku chęci skontaktowania się z nami w sprawie Państwa danych, prosimy użyć poniższych danych teleadresowych. Możliwy jest zarówno kontakt listowny, telefoniczny oraz e-mailowy:

  „Korteks” Zakład Produkcyjno-Handlowy Jerzy Grzelewski
  Dąbrowa 21, 42-110 Dąbrowa
  NIP: 5740000933
  Tel. 608-638-943
  e-mail: biuro@ow-paradise.pl